คณะผู้บริหาร


นายสมสิน เชื้อวงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า

 

นายสำเริง   ตู้บุดดา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า

...

สายด่วน

ปุ่มเพิ่มเพื่อน

ติดต่อสำนักงาน

*แตะที่ปุ่มเพื่อโทรออก*