1.   นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  -                   มุ่งมั่นยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน โดยดำเนินการยกระดับการสร้างและบำรุงรักษาทุกสาย ปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน

  -                   สร้างและปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

   

 2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

  -   ส่งเสริมสนับสนุนผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้ประชาชนทุกระดับ  ส่งเสริมการค้า  การลงทุน ผลผลิตทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจชุมชน

          

 3.             นโยบายด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว

                          -  ปรับปรุงซ่อมแซมส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวปลูกไม้ประดับและสร้างพื้นที่สีเขียว

                          -  สนับสนุนการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ

                          - จัดให้มีระบบข้อมูลด้านการท่องเที่ยวครอบคลุมจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

                          - ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและต่างประเทศ

            

 4.            นโยบายด้านส่งเสริมด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและสาธารณสุข

                          - ขยายศักยภาพการพัฒนาพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต  สังคมสงเคราะห์ให้แก่เด็ก สตรี คนชรา พิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้ความสำคัญต่อการศึกษาเพราะเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา  ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ

                          - ส่งเสริมจารีตประเพณี

        - สนับสนุนนโยบายรัฐบาล  แก้ไขปัญหายาเสพติดจัดให้มีสนามกีฬา จัดการแข่งขันกีฬา สนับสนุนสถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้าให้เกิดบูรณาการทางการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และกีฬา

                          - พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาคุณภาพโรงเรียนอนุบาลในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้าให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ ได้มาตรฐานทั้งประสิทธิภาพการเรียนการสอน  อุปกรณ์การศึกษา  อาคารสถานที่  บุคลากรทั้งครูผู้สอนและนักเรียน  เพื่อรองรับการกระจายอำนาจด้านการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพและมาตรฐานทางการศึกษา

              - จัดสวัสดิการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง      (โรคเอดส์)  ผู้ยากไร้  และผู้ด้อยโอกาส

              - ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและชมรมต่างๆ  สนับสนุนการจัดกิจกรรม  ตั้งกองทุนสวัสดิการของ กลุ่มหรือชมรม  เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล  สร้างความสัมพันธ์  สร้างไมตรี  เพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

              - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า  เพื่อให้ประชาชนยึดหลักธรรม  เพื่อนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน

              -  ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่น  สมบูรณ์  เพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  การให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเด็ก  เยาวชน  ทุกเพศทุกวัย  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  เพื่อที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็งของสังคมและของประเทศ

  - การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีของท้องถิ่น  เพื่อรักษาสิ่งที่ดีงามในอดีตเอาไว้  การนำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

   - การจัดงานประเพณี  งานวันสำคัญของชาติ  และงานวันสำคัญทางศาสนา  เพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมงานและเห็นความสำคัญ  ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

              แนวทางการพัฒนา

  1.  จัดให้มีบริการสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล  ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยสนใจ ใส่ใจต่อสุขภาพของตนเอง  ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เช่น ยาเสพติด  สิ่งเสพติด  เป็นต้น  ให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสาธารณสุข  การป้องกันโรค  โดยจะส่งเสริมสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  เป็นผู้ประสานงานในชุมชน  ดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน  โดยการจัดฝึกอบรม  ทบทวน  การสร้างอาสาสมัครเพิ่มเติม  การศึกษาดูงาน  การจัดกิจกรรมต่างๆ  การดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ  โรคไข้เลือดออก  โรคพิษสุนัขบ้า  โรคไข้หวัดนก  โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่  และโรคระบาดอื่นๆ  โครงการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ ของประชาชน  โดยการจัดหน่วยตรวจรักษาพยาบาลบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง โครงการจัดตั้งกลุ่มประชาชนรักษาสุขภาพ  โครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า 

  2.  เตรียมความพร้อมรองรับการกระจายอำนาจด้านการสาธารณสุข  เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

  3.                                                  ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ  จัดให้มีการแข่งขันกีฬาที่ประชาชนนิยม  จัดกิจกรรมการออกกำลังกายแบบแอโรบิคอย่างต่อเนื่อง  และจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพื่อบริการประชาชนอย่างเพียงพอและทั่วถึง

   

   

 5. นโยบายทรัพยากรธรรมชาติ

                          -  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จัดสร้างระบบศูนย์รวมใจการกำจัดขยะมูลฝอย

                          - ส่งเสริม สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกป่าชุมชนก่อสร้าง  ดูแล  สวนสาธารณะบริเวณที่ดินราชพัสดุ ปรับปรุงบริเวณ รอบบึ่งกุถดเค้า  เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในการพักผ่อน  ออกกำลังกาย ปรับปรุงถนน  ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  กำจัดวัชพืชตามไหล่ทาง  ที่สาธารณะให้สะอาด  สวยงาม  เป็นระเบียบเรียบร้อย

                          -  โครงการหมู่บ้านสะอาด ปราศจากขยะ   ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่ดินของตนเอง  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผลิตและใช้สารจุลินทรีย์ชีวภาพในการเกษตร  และบำบัดน้ำเสียแทนการใช้สารเคมี

             

 6.       นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

                          - ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

                          -  ปรับเปลี่ยนกระบวนการ โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    

  หลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดีภายใต้คำขวัญ เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา   ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า  กำลังเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายและปัญหาใหม่ๆอันเป็นผลจากการกระจายอำนาจและการขยายตัวของเมือง  การดำเนินการบริหารเทศบาลจะประสบผลสำเร็จเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  จะต้องใช้หลักการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล  หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เปิดโอกาสให้ประชาชน  ตัวแทนชุมชน  มีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  ด้วยการให้ตัวแทนของประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อต่างๆเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานขององค์กรได้

  จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ  วางแผนงาน  การตรวจสอบ  และประเมินผลการบริหารงานเทศบาล  การพัฒนาองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า       ให้เป็นศูนย์กลางในการบริการประชาชน  ด้วยหลักการที่ว่า  งานเทศบาลเกี่ยวข้องกับประชาชนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย  เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็วถูกต้อง  ลดขั้นตอนในการติดต่อราชการ  ประหยัดค่าใช้จ่าย  ได้รับบริการด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ  จะดำเนินการต่อเติมอาคารที่ว่าการอำเภอมัย๗คีรีลังเก่าที่ปัจจุบันใช้เป็นสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า  ให้เหมาะสมกับการบริการประชาชนยิ่งขึ้น  การดำเนินการจัดหาสถานที่ทำงานเพิ่มเติม กำชับให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า  หน้าที่ด้วยความกระตือรือร้น  เสียสละต่อองค์กร  สนใจ  ใส่ใจต่อการให้บริการและดำเนินการในเชิงรุก  ออกพบปะใกล้ชิดให้บริการถึงบ้านเรือนของประชาชน ปรับปรุงระบบการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลให้ทุกฝ่ายทั้งฝ่ายบริหาร  พนักงาน  สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องคล่องตัว  รวดเร็ว  ลดขั้นตอน  บริการประชาชนให้เกิดความประทับใจ  และ            มีประสิทธิภาพ  พัฒนาบุคลากรยกระดับความรู้ความสามารถ  ทันต่อวิทยาการและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  สร้างจิตสำนึกให้เกิดความรับผิดชอบ  พัฒนาประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  สิทธิเสรีภาพของประชาชน  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของตนเอง  และเคารพสิทธิของผู้อื่น  ไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ  ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น  มีจิตใจเป็นนักประชาธิปไตยให้ทุกคนมีส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็น  เสนอแนะแนวทางการทำงานของผู้บริหารเทศบาลได้ตลอด  ติดตั้งตู้รับฟังความคิดและแสดงความคิดเห็นจากประชาชน  โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็นทุกระดับ  ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายได้ตลอดเวลา  และโครงการให้ความรู้ด้านต่างๆทางสื่อ เช่น  วิทยุ  เสียงตามสาย  จดหมายข่าว  และอินเตอร์เน็ต  เป็นต้น

  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน       ด้วยการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์  บุคลากร  และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรูปแบบอาสาสมัครในการป้องกันอาชญากรรมและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนของตนเอง

                                จากแนวนโยบายที่กล่าวไปจะต้องอาศัยความร่วมมือกับสมาชิก จากทุกฝ่ายในการผลักดันให้เกิดขึ้น ขอขอบคุณ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

สายด่วน

ปุ่มเพิ่มเพื่อน

ติดต่อสำนักงาน

*แตะที่ปุ่มเพื่อโทรออก*