โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในโรงเรียนหนองม่วงหลุบคา
🔸ประธานในพิธีเปิดโดย ท่านนายกพิทยาคม คะมานิคม นายก อบต.กุดเค้า
🔸เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยคุกคามทางสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ ของเด็กนักเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา
🙏🙏ต้องขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร อบต.กุดเค้า คณะคุณครู นักเรียน ตลอดจน จนท.ผู้เที่เกี่ยวข้อง
#งบประมาณ กองทุน สปสช.อบต.กุดเค้า
#งานสาธารณสุข อบต.กุดเค้า

คณะผู้บริหารและข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำเภอมัญจาคีรี นายอำเภอมัญจาคีรี นายพยุง เหล็กดี ร่วมเป็นเกียรติถ่ายร่วมด้วยท่านนายกพิทยาคม คะมานิคม รองนายกเรวัตน์ จันทร์หล้า รองนายกสรรพยา ศรีพุทธา และพนักงานข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00 - 12:00 น.อบต.กุดเค้าได้จัดทำโครงการรวมพลังจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจนำทีมโดยท่านนายกพิทยาคม คะมานิคมพร้อมด้วยจิตอาสาและข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า ทำความสะอาดบริเวณโบราณสถานโนนศิลาเลข และได้ทาสีขาวรองพื้น ณ ที่ป้ายโนนศิลาเลข โดยมีจำนวนคนที่ร่วมงานโครงการนี้มีจำนวนทั้งหมด 110 ท่าน>

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา อบต.กุดเค้า นำโดยท่านนายกพิทยาคม คะมานิคม ได้จัดทำโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และจิตอาสาอนุรักษ์ รักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปี 2565 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ท่านท้องถิ่นอำเภอคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสา ประชาชนทั่วไป พนักงาน จนท.อบตและตลอดจนนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

หนังสือราชการ สถ.