คณะผู้บริหารและข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำเภอมัญจาคีรี นายอำเภอมัญจาคีรี นายพยุง เหล็กดี ร่วมเป็นเกียรติถ่ายร่วมด้วยท่านนายกพิทยาคม คะมานิคม รองนายกเรวัตน์ จันทร์หล้า รองนายกสรรพยา ศรีพุทธา และพนักงานข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า และ ชุมชน ร่วมกิจกรรม โครงการสุขาภิบาลโรงเรียนและชุมชน ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามงบประมาณอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข ณ บ้านหนองโนหมู่ 5 ต.กุกเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา อบต.กุดเค้า นำโดยท่านนายกพิทยาคม คะมานิคม ได้จัดทำโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และจิตอาสาอนุรักษ์ รักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปี 2565 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ท่านท้องถิ่นอำเภอคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสา ประชาชนทั่วไป พนักงาน จนท.อบตและตลอดจนนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ท่านพิทยา คะมานิคม นายก อบต.กุดเค้าพร้อมคณะผู้บริหาร ท่านสาธารณสุขอำเภอมัญจาคีรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ โรงพยาบาลมัญจาคีรี

หนังสือราชการ สถ.