คณะผู้บริหาร


นายสมสิน เชื้อวงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า

รองนายกและเลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า


นายสุนทร สีราษฎร์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า


นายสำเริง ตู้บุดดา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า


นายวิเชียร ต่วนค่ำ

เลขานุการนายกอบต.กุดเค้า

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า


นายประจักษ์ เฉียวกลาง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า

รองประธานสภา


นายชัชวาลย์ นรมาตย์

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนกุดเค้า


นายประภาส ปรีชาเลิศ

ปลัดอบต.กุดเค้า ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ

สมาชิกสภาองค์การบรหารส่วนตำบลกุดเค้า


นายไพทูลย์ สิมมา

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 1


นางบุญถม ทัดเที่ยง

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 1


นายบุญโฮม นาเหล็ก

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 4


นายเลิศวิไล พืชผักหวาน

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 4


นายบุญชู สกุลอินทร์

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 5


นายหนูฤทธิ์ คำชา

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 6


นายนิการ สุขเขียว

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 6


นายนิวร สีราษฎร์

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 7


นางสมทรง ศรีไสว

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 7


นายวิทยา ตู้บุดดา

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 8


นายสมคิด โคตรยอด

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 8


นายเคน คงพา

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 9


นายสวัส บัวสี

สภาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 9


นายเฮียง อุปฮาด

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 10


นายแพงดี พ้องเสียง

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 10


นายสีดา อบมาสุ่ย

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 11

 

นายณัฐวุฒิ โฉมยงค์

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 12


นายพิชัย โกจารย์ศรี

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 13


นายกมล ไชยศรี

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 15


นายประสาท บัวพาภูเขียว

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 16


นายทองหมัง พวงดอกไม้

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 16


นางกิงไผ่ เชื้อแวงดี

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 17

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page