คณะผู้บริหาร


นายพิทยาคม คะมานิคม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า

รองนายกและเลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า


ร.ต.อ.เรวัต จันทร์หล้า

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า


นายสรรพยา ศรีพุทธา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า


นางวิสาขา แหลมคม

เลขานุการนายกอบต.กุดเค้า

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า


นายเคน คงพา

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า

รองประธานสภา


นายพรศักดิ์ พันชาติ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนกุดเค้า


นายประภาส ปรีชาเลิศ

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนกุดเค้า

สมาชิกสภาองค์การบรหารส่วนตำบลกุดเค้า


นางขวัญฤทัย สายสกุลสันติ

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 1


นายสมจิตร ปานเนาว์

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 4


นายชัชวาลย์ นรมาตย์

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 5


นายเดช โพธิ์ถิน

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 6


นายพรศักดิ์ พันชาติ

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 7


นางวาสนา ชำนาญ

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 8


นายเคน คงพา

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 9


นางอุทัย จันสูง

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 10


นายจะเร แดงระยับ

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 11


นายประจักษ์ เฉียวกลาง

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่12


นายภาสกรณ์ ชนะเสภา

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 13

นายกมล ไชยศรี

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 15


นางทองเปีย เชิดชู

สภาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 16


นายชนพล หล่มเหลา

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 17

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page