:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า ติดต่อสอบถาม : โทร 043-289313 โทรสาร. 043-289313 อีเมล์ : sarabun@kutkhao.go.th, kutkhao.go.th@gmail.com

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ศูนย์รวมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่สากล

พัฒนาชีวิตและชุมชนสู่ความเป็นเลิศ”

 
พันธกิจ (Mission)
1.  แก้ไขปัญหาความยากจน
2.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3.  อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม
5.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ส่งเสริมให้เป็นเมืองน่าอยู่