ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า


นางวงษ์พระจันทร์ แหลมคม

นักบริหารงานคลัง ระดับต้น

นางพัชรี แหลมคม

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

นางประภาลักษณ์ เจริญโสภารัตน์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

นางสุภาพร รุ่งวงษ์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

นางสุมาลี อนักทัศน์

เจ้าหน้าที่พัสดุ ชำนาญงาน

นางสาวจิราพร จันธนะสมบัติ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวนฤมล ส่งมูลนาค

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page