:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า ติดต่อสอบถาม : โทร 043-289313 โทรสาร. 043-289313 อีเมล์ : sarabun@kutkhao.go.th, kutkhao.go.th@gmail.com
กองคลัง
นางวงษ์พระจันทร์ แหลมคม
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
นางพัชรี แหลมคม
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
นางประภาลักษณ์ เจริญโสภารัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นางสุภาพร รุ่งวงษ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
นางสาวชัญญานุช ช่างภา
เจ้าหน้าที่พัสดุ ชำนาญงาน
นางสาวจิราพร จันธนะสมบัติ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวนฤมล สงมูลนาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี