:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า ติดต่อสอบถาม : โทร 043-289313 โทรสาร. 043-289313 อีเมล์ : sarabun@kutkhao.go.th, kutkhao.go.th@gmail.com
หัวหน้าส่วนราชการ
นายชาญลิตร อนัคทัศน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า
โทร 093-525-6625
นางอำมอญ แสงชัยภูมิ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า
โทร 065-653-5326
จ่าเอกณัฐพร ทะวะระ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 062-9127197 / 043-289313
นางวงษ์พระจันทร์ แหลมคม
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
โทร 087-4316525 / 043-289313
นายศุภนิมิตร รู้สมกาย
นายช่างโยธา ชำนาญงาน รักษาการหัวหน้ากองช่าง
นางลัคน์ลดา ชารีชัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร 062-9196539 / 043-289313