:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า ติดต่อสอบถาม : โทร 043-289313 โทรสาร. 043-289313 อีเมล์ : sarabun@kutkhao.go.th, kutkhao.go.th@gmail.com
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
นายปรีชา ช่างภา
กำนันตำบลกุดเค้า
089-842-6522
นายสะออ้น ไชยมิ่ง
ผู้ใหญ่บ้าน ม.1
087-947-6962
นายสมภพ แดงระยับ
ผู้ใหญ่บ้าน ม.4
091-430-1727