วิสัยทัศน์ (Vision)

 

ศูนย์รวมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่สากล

 

พัฒนาชีวิตและชุมชนสู่ความเป็นเลิศ

 


พันธกิจ (Mission)

1.  แก้ไขปัญหาความยากจน

2.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

3.  อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

4.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม

5.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ส่งเสริมให้เป็นเมืองน่าอยู่

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page